Открийте ни и в

Tехнологии

Борислав Борисов: Чрез надградените митически системи предоставяме на икономическите оператори бързо действие, увеличен капацитет и повишена надеждност

публикувано

на

Борислав Борисов: Чрез надградените митически системи предоставяме на икономическите оператори бързо действие, увеличен капацитет и повишена надеждност 141

Агенция „Митници” представи резултатите от проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници” за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Във фокуса на нашите усилия са опростяването, ефикасността и ускоряването на митническите процедури и операции. Крайната цел е преминаване на митническите органи и на икономическите оператори към работа изцяло в електронна среда, в която не се използват документи на хартиен носител. Проектът „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници” за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)” е отговора ни на тези предизвикателства, заяви при откриването на заключителната конференция заместник-директорът на Агенция „Митници“ г-н Борислав Борисов, който е и ръководител на проекта.

Агенция “Митници“ е една от малкото проактивни институции, която целенасочено изпълнява зададените цели и критерии по отношение на проектите, които реализира, заяви по време на откриването г-жа Ирена Първанова, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Добро управление”.

На 26.11.2019 г. Агенция „Митници” проведе заключителна конференция по проект “Надграждане на основните системи на Агенция „Митници” за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)” по административен договор № BG05SFOP001-1.002-0002-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.”, финансиран от Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

“Улесняването за търговията е сред най-важните принципи, залегнали в модернизираното митническо законодателство. Дълбоката и цялостна законодателна реформа в митническата област и въвеждането като правило на електронното общуване между митниците и бизнеса в Европейския съюз представлява трансформация към качествено нов начин на организация на бизнес процесите, а и на функционирането на Митническия съюз като цяло“, заяви още Борислав Борисов и подчерта изключително важната роля на европейските средства за реализиране на този и други подобни проекти.

„В резултат на успешната реализация на този проект, ние предоставяме на икономическите оператори бързодействие, увеличен капацитет и повишена надеждност на митническите системи, за да бъдем заедно по-успешни“, обобщи заместник-директорът на Агенция „Митници“.

По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати, сред които:

– подобрено административно обслужване на бизнеса и гражданите като участници в единната европейска митническа среда,

– поетапно изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на европейското законодателство и инициативи за създаване на безкнижна среда и напълно електронни митници чрез развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси,

– бърз и улеснен достъп от всички заинтересовани страни до основните и спомагателни митнически процеси

– гаранция за конкурентност на икономическите оператори и сигурност на границите.

Основните предизвикателства, които стоят пред митническата администрация са: електронното общуване в митническата област в ЕС (митници – бизнес и митници-митници) да стане обичайно и регулярно, а хартиеното общуване да бъде изключение; осигуряване на взаимодействие между националните компоненти и общите компоненти на информационните системи; както и изграждане на съвместими информационни системи чрез общи стандарти. На IT-ниво тези предизвикателства се решават чрез поетапно развитие и въвеждане на Институционалната архитектура (Бизнес архитектура, Архитектура на данните, Архитектура на приложенията, Технологична архитектура) на Агенция „Митници“ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси, обясни при представянето на изпълнението на проекта г-н Кольо Колев – главен директор на ГД „Информационни системи и аналитична дейност“ в Агенция „Митници“, който е и IT-координатор на проекта.

Митниците общуват с близо 27 000 икономически оператора, както и с над 200 000 лица, които са техни митнически представители, и голяма част от тази комуникация се случва чрез информационни системи. Пряката полза за всички тях от разработването на проекта се изразява в нараснала надеждност, увеличен капацитет и повишена производителност на системите. Наред с това стремежът на Агенция „Митници“ е да разработва платформи, в които потребителят да се ориентира лесно и бързо, обясни още Колев.

Нововъведенията, предвидени в проекта, са внедрени и вече работят успешно във всички основни митнически процеси (модулите за Внасяне, Изнасяне, Транзит), някои спомагателни процеси като Митническо задължение и Управление на обезпечения, както и при обмена на информация с общностния домейн на ЕК, а също така и спрямо процеса на регистрация на търговците за използване на системите на Агенция „Митници“.

В резултат от изпълнението на проекта отчитаме намаление на най-малко 10% на времето за извършване на една процедура в информационна среда, като при отделни процеси (например подаване на декларация за изнасяне) времето се намалява до девет пъти – от минута и половина на 10 секунди. Системите са адаптирани към изискванията на новото митническо законодателство, което например по отношение на вноса залага нов набор от данни и се променя дизайна на митническата декларация, което е стъпка към единна европейска информационна система за внос. Бяха извършени и промени в системата за ЕОРИ. Към днешна дата 12% от издадените в нашата страна номера са продукт на новата система, която позволява ЕОРИ номера да се издават от всяко митническо учреждение, а не само по адрес на регистрация на лицето каквото беше изискването преди.

Като част от проекта беше разработена и въведена в реална експлоатация системата за регистрация и управление на потребителските профили на икономическите оператори. Това беше едно от големите предизвикателства при изпълнението на проекта, тъй като всички лица трябваше да извършат пререгистрация. В замяна на това те получиха единен профил, който дава достъп до всички системи и модули, както и към централизираните общностни системи. Така икономическите оператори, след преминаване на първоначална регистрация, вече имат възможност да управляват бързо и лесно сами профила си като по всяко време променят ролите на потребителите в него, дават нови пълномощни или отнемат права. Така профилите им са толкова динамични колкото изисква собственият им бизнес, без да им се налага да губят време за одобрение и потвърждение от страна на митниците.

В течение на изпълнението на проекта той бе допълнен с още една дейност (Дейност 6), чрез която се постигна развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на Агенция „Митници“ и по отношение на Единия портал за електронно общуване с Българската митническа администрация. Именно чрез този портал се осъществява достъпът до електронните системи на Агенция „Митници“ за лицата, които нямат изградена връзка „система в система“.

От Агенция „Митници“ припомниха, че след въвеждането си новият Митнически кодекс на Европейския съюз се предвижда поетапно преминаване към изцяло електронен обмен между митническите администрации и икономическите оператори.

Изпълнителите по проекта „Гравис България“ АД (за дейности 1,2,4,6) и „Информационно обслужване“ АД (по дейност 3) презентираха конкретните технологични стъпки за реализация на проекта. Проведената заключителна конференция е част от Дейност 5 по проекта – Информация и комуникация. Общата стойност на проекта е 14 450 852.05 лв. безвъзмездна финансова помощ, в т.ч. финансиране от ЕС – 12 283 224.24 лв. и национално финансиране – 2 167 627.81 лв.

Реклама