Connect with us

Правила на играта „Съпричастният“

Период на провеждане на играта

Играта се провежда от 15.04.2024 г.(09:00ч.) до 19.04.2024 г. (09:00ч.).

Организатор

Организатор на играта е МИКА: Музика и лайфстайл с уеб адрес: www.mikamagazine.com с любезното съдействие на издателство „Кръг“ и HBO Max Bulgaria.

Механизъм на играта

Играта се провежда на Facebook страницата на МИКА: Музика и лайфстайл с адрес:https://www.facebook.com/mikaonline

За да е валидно участието ви в играта, трябва:

Всеки участник има право на до 3 участия в играта. Коментарите и публикациите в полето за отговор следва да отговарят на добрите нрави, да не са от еротичен и/или порнографски характер или да внушават насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляващи или оневиняващи жестокост, насилие, или такова, което е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Отговор, който противоречи на горните изисквания, се дисквалифицира и не участва в тегленето на наградите.

Всеки участник в настоящата игра носи отговорност при публикуване на своя отговор за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография, респ. негов родител или настойник, в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно. С публикуването на отговор за участие в играта всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата игра, в това число да бъде копиран и публикуван в профила на МИКА: Музика и лайфстайл в Instagram https://instagram.com/mikamagazine и на фен страницата на МИКА: Музика и лайфстайл във Facebook https://facebook.com/mikaonline, в случаи, че неговият автор бъде избран като печеливш.

Награди

Победителят в играта ще спечели:

  • 1 (един) брой книга „Съпричастният“, предоставена от Издателство „КРЪГ“

Определяне на печелившият. Получаване на наградите. 

Печелившият участник се определя на томболен принцип от администраторите на профила на МИКА: Музика и лайфстайл във Фейсбук. Имената на печелившия ще бъдат събрани от администраторите на профила на МИКА: Музика и лайфстайл по имейл. Победителят ще бъде обявен на страницата на МИКА: Музика и лайфстайл с адрес https://mikamagazine.com, както и в социалните мрежи на медията на 19.04.2024г. до 14:00ч.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителя на посоченият от тях имейл чрез лично съобщение.

Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него 1 ден след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни имена или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата. Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност.

В случай че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

Организаторът ще предостави наградата на спечелилия на посочен от него адрес. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран.

В случай че непълнолетен участник спечели награда от играта, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник. С оглед изготвянето на служебна бележка за деклариране на наградата по чл. 35, т. 2 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 8 от ЗДДФЛ, печелившият следва да представи свои лични данни и да даде изричното си съгласие за тяхното обработване.

Допустимост

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които:

  • Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите от играта;
  • Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
  • Са част от екипа на Организатора.

Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес, телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни. Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook.com

Други условия

Условията на настоящата игра са достъпни на интернет адрес www.mikamagazine.com в раздела „Правила на играта „Съпричастният“. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес www.mikamagazine.com.

Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това. Включването на участниците в играта означава, че те са приели настоящите условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.